Avukatlar Vakfı

AVUKATLAR DAYANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI


HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE BURS VE YARDIM YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1: AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan, hukuk fakültesi öğrencilerine eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlamak, onların kabiliyetleri ölçüsünde en üst düzeyde ülkeye yararlı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için ve aşağıda belirtilen hususlara uygun olmak şartıyla karşılıksız olarak verilecek bursların esaslarını düzenlemektir.

MADDE 2: KAPSAM

Bu yönetmelik üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere burs verme şartlarını, burs verilecek öğrencilerin seçimi ile ilgili hususları, karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile bu konuda yapılması gereken işlemlerin esaslarını kapsar.

BÖLÜM II

BURSUN KOŞULLARI

MADDE 3: BURSUN KAPSAMI

Avukatlar vakfı üniversite eğitimi için burs verir. Bursun şartları burs verilecek öğrenci adedi, ödenecek bursun miktarı, süresi, ödeme şekli Vakıf yönetim kurulunca tayin ve tespit edilir.

MADDE 4: BURSLARIN DUYURULMASI

Her yıl Ağustos ayında burs verileceğine ilişkin bilgiler üyelere duyurulur. Çevrelerinde 5. maddeye uygun öğrenciler varsa başvuruları sağlanması istenir. Gerektiğinde burs verilmesi düşünülen fakülte dekanlıkları ile temasa geçilerek veya ilanlarla, bursun duyurulması sağlanır.

MADDE 5: ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Burs almak için müracaat eden öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekir.

1-T.C vatandaşı olması,

2- Adli ve disiplin suçu işlememiş olması,

4- Maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması,

5- Daha önce bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş olmaması.

6- Başarılı olması,

7- Her hangi bir başka kuruluştan karşılıksız burs almıyor olması,

8- İkinci öğrenim, açık öğrenim, akşam öğrenimine ve özel-vakıf üniversitelerinde okuyanlara burs verilmez.

MADDE 6: BURSUN SÜRESİ

Burslar öğrencinin başarısının her dönem belgelenmesi şartıyla, belirtilen bursun devamlılığını etkileyecek bir durum olmadıkça öğrencinin, öğretim kurumundaki eğitimini tamamlayıncaya kadar devam eder.

MADDE 7: BURSUN DEVAMLILIĞI

Öğrencinin sağlık mazereti öğrenim kurumunda öğretime başlanmaması gibi, öğrencinin elinde olmayan sebeplerle öğrenime ara vermesi halinde burs ödemesi durur. Bu halin kalkması ve öğrenime başlamasında itibaren burs ödemesi devam eder.

Öğrencinin kayıtlı bulunduğu yükseköğrenim kurumunu, birinci yılsonunda değiştirmesi halinde bursun devamlılığına yönetim kurulu karar verir.

MADDE 8: BURSUN KESİLMESİ

Öğrencinin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında, Kayıtlı bulunduğu yüksek öğretim kurumuna devam etmediği ve başarısında belirgin bir gerileme tespit edildiği durumlarda,

Yasaların suç saydığı insanlık onuruna, öğrencilik niteliklerine ve ahlaki unsurlarına uymayan veya yüz kızartıcı fiil ve davranışlarda bulunması, adli veya disiplin suçu cezası alması halinde,

Maddi durumu hakkında gerçek dışı beyanda bulunması veya sürekli bir işe girdiğinin anlaşılması halinde,

Yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu dışında bir kurumdan kredi ve burs alması halinde, bursu kesilir.

MADDE 9: BURSUN MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

Burs on iki ay (veya öğretim döneme 10 ay) süre ile verilir. Ayrıca her eğitim-öğretim yılı, yönetim kurulunca belirlenmiş aylık burs miktarı kadar iki kez kitap parası desteği yapılır.

BÖLÜMIII

MADDE 10: BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Burs isteği öğrencinin kendisi tarafından ve aşağıdaki belgelerle birlikte yapılır.

•Dilekçe,

Başvuru formu,

Nüfus cüzdanı örneği veya vukuatlı nüfus kaydı.

Adli sicil belgesi,

İkametgah belgesi,

ÖSYM sonuç belgesi,

2 adet fotoğraf,

Devam edeceği okuldan alınan öğrenci olduğuna dair belge ile ara sınıftan başvuru halinde önceki ders yılına ait, ders durumunu gösteren not çizelgesi (transkript).

-Belgeleri eksik olan başvurular dikkate alınmaz.

Çalışan anne ve babasının maaş bordrosu.

MADDE 11: BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Vakıf yönetim kurulu başvuru formunda verilen bilgileri değerlendirilerek ilk elemeyi yapar, daha sonra öğrenciler belirlenen tarihte sözlü görüşmeye çağrılır. (Görüşme günü ve saati telefon mesajı veya mektup ile bildirilir.) Burs almaları uygun görülen adaylar Avukatlar Vakfı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve karara bağlanır.

MADDE 12: BURS KAYNAKLARI

Bursların maddi kaynakları; sosyal faaliyet gelirleri ve çeşitli bağışlardan sağlanır. Yönetim Kurulu Şahsen burs vermek isteyen kişilerin bağışlarını, yönetmelik esaslarına bağlı kalmak koşulu ile burs olarak öğrenciye verir. Bu kişilerden öğrencinin eğitim süresi bitimine kadar üstlendiğini belgeleyen taahhütname alınır.

MADDE 14: YÜRÜTME

Bu yönetmelik Avukatlar Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

MADDE 15: YETKİ

Bu yönetmelikte değişiklik yapmak ve yönetmelikte yer almayan hususlarda karar almaya Avukatlar Vakfı Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, Avukatlar Vakfı 18 Ocak 2023 genel kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.