Avukatlar Vakfı

VAKIF SENEDİ

KURULUŞ:

VAKFIN ADI:

MADDE 1) Bu resmi senetle Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre ve tüzel kişiliğe sahip AVUKATLAR DAYANIŞMA ve HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI adı ile bir vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı, AVUKATLAR VAKFI’dır. Senet metninde “VAKIF” sözcüğünün kullanıldığı yerlerde “Avukatlar Vakfı” anlaşılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 2) Vakfın merkezi İstanbul’dur. Yetkili mercilerin izni ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açılabilir. Vakfın merkezinin adresi, “ORHAN ADLİ APAYDIN SOKAĞI BAROHAN”dır.

VAKFIN AMACI:

MADDE 3)

a)Ülkemizde yaşanan demokrasi ve insan hakları sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, hukuk devleti ve hukuk üstünlüğü düşücesini geliştirip yerleştirmek, iyi işleyen bağımsız bir yargıya bkavuşabilmek ve beklenen adalet reformunu gerçekleştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

b)Avukatların ve Baro personelinin sağlık, sosyal güvenlik, mesleki gelişme ve dayanışmalarıyla ilgili projeler hazırlamak,

c)Sağlık, eğitim, kültür, dinlence ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak tesisler kurmak. Bu amaçla, dispanser, sağlık yurdu, hastane, huzurevi, tatil köyü ve lokal, kulüp, restaurant gibi yerler açıp, işletmek.

d)Hukuksal araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak. Hukukun gelişmesine hizmet etmek. Bu amaçla, kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek. Ulusal veya uluslararası ödüllü veya ödülsüz yarışmalar yapmak.

e)Avukatlık mesleğine yeni başlayan meslektaşlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileriyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Bu amaçla, kredi, burs ve nakti ve ayni yardımlarda bulunmak.

VAKFIN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 4)

a) Yetkili makamların izni ile, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden oluşan her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına; bağış, vasiyet sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa; Vakfı mal varlığına dahil bir veya birden fazla taşınır veya taşınmazları veya gelirlerini kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla vaki bağış veya varsiyet veya çaşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; şirketlerin hisse temsil eden veya mevcut vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, devremeye, taşınır ve taşınmaz malları kiralamaya, gelirlerini tahsil ve sarfa vakıf yetkilidir.

b)  Yetkili makamların izniyle, Vakfın amacı benzer olarak faaliyette bulunan vakıflarla işbirliği yapmaya, başka vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcıyacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirketlere katılmaya, amacına uygun şirketler kurmaya, ticari nitelikte müesseseler ve işletmeler kurmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kâr hissesini sarfa, Yardımlaşma Sandığı, Vakıf ve benzeri kurum ve kuruluşları; tasfiyeleri veya yetkili organlarının karar vermeleri halinde bütün mal varlığı, alacak ve borçları ile birlikte kabul etmeye, her türlü eğitim, sağlık, spor, turistik, sosyal ve benzeri tesisler kurmaya ve işletmeye, süreli ve süresiz dergi-gazete çıkarmaya, telif hakları almaya ve devretmeye, piyango ve özel çekilişler düzenleme, seyahat acenteliği, sigorta acenteliği ve her türlü acentalık, komisyon, bayilik hakları almaya tek satıcılık anlaşmaları yapmaya, taşınır veya taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetten gayrı ayni haklarını, üçüncü şahısların malları üzerine konacak ipoteklerin kabulüne, konmuş ipotekleri kaldırmaya; vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç ve kredi almaya, borca karşılık taşınır ve taşınmaz mallarını rehin ve ipotek göstermeye ve sair teminat iraesine; valhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve gerekli görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya Medeni Kanun’un 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MALVARLIĞI:

MADDE 5) Vakfın ilk kuruluş varlığı Geçici 1. maddede belirtilen kurucular tarafından tahsis edilen 1.717.500.000 (birmilyaryediyüzonyedimilyonbeşyüzbin) TL.dır.

            Vakıf bu ilk kuruluş malvarlığına ilave olarak gerek yurt içinden gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bu malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyer veya başka yollarla iktisap edebilir. Taşını ve taşınmaz malların intifa, sükna veya mülkiyetten gayrı ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

VAKFIN ORGANLARI:

MADDE 6)

A)Genel Kurul

B)Danışma Kurulu

C)Yönetim Kurulu

D)Denetim Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 7)

a) Kuruluş:

Vakıf Genel Kurulu şu şekilde oluşur:

– Vakıf senedinde imzası bulunan kurucu üyeler.

– Danışma Kurulu üyeleri gerçek ve tüzel kişiler.

– Vakıf senedinin 13 ve 14. maddesine göre Genel Kurul üyeliğine alınan gerçek ve tüzel kişiler.

b) Görevi:

Genel Kurul senet hükümlerine göre seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçen, ibra eden, karar ve seçim organıdır.

Vakfın amacını gerçekleştiremez hale gelmesi durumunda Yönetim Kurulu’nun önerisi ile vakfın sona erdirilmesine ve vakfa ait malların hangi kuruluşa devredileceğine karar verir.

2/3 çoğunluk kararı ile vakıf senedinde değişiklik yapmak, vakfın işleyişi, gelişmesi ve yönetimi konularında kararlar almakla görevlidir.

Bütçe, Bilanço, Gelir-Gider hesabı, Yönetim ve Deneteleme Kurulu faaliyet raporlarını inceler ve onaylar, Vakıf Tüzük ve Yönetmeliklerini kabul eder.

Genel Kurulda üyeler gerçek ve yüzel kişiler vir başka üye ile kendisini temsil ettirebilir. Bir üye ikiden çok üyeyi temsil edemez.

c) Çalışmadı:

Vakıf Genel Kurulu iki yılda bir olağan toplantı yapar. Toplantıların gün ve gündemini Yönetim Kurulu belirler. Üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Tönetim Kurulu Genel Kurul’u her zaman toplantıya davet edebilir. Gerek olağan gerkse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati üyelere taahhütlü mektupla en az bir hafta önce duyurulur.

Genel Kurul üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, açık bulunan üyelikler nisaba katılmaz. Kararlar topantıda bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantı nisabı sağlanmaz ise gelecek toplantı mevcudu ile yapılır. Toplantı için bir başkan ve iki kâtip üye seçilir.

DANIŞMA KURULU:

MADDE 8)

a) Kuruluş:

Vakıf Danışma Kurulu şu şekilde oluşur:

– İstanbul Barosu Başkanı ile hayattaki İstanbul Barasu Başkanlarından Baro üyeliği devam edenler.

– İstanbul’daki mevcut Hukuk Fakültelerinden, Dekanlıklarca belirlenecek birer öğretim üyesi.

– Emekli olduktan sonra, İstanbul’da oturan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Başkanları ile Hukuk alanındaki yayınları ve çalışmaları nedeniyle, Avukat ve Yargıçlar arasından Yönetim Kurulu^nce belirlenecek üç kişi,

– İstanbul Barosu Yardımlaşma Sandığı Genel Kurulu tarafından seçilecek üç kişi.

b) Görevi:

            Vakfın işleyişi, gelişmesi, yönetilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak tavsie niteliğinde kararlar almak, Yönetim Kurulu’nun talebi halinde vakıf çalışmaları ve diğer konularda istişari nitelikte çalışmalar yapmak.

c) Çalışması:

            Danışma Kurulu en az altı ayda bir toplanır. Üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

            Toplantı ve karar çoğunluğu Genel Kurul’un toplantı şekli ile aynıdır.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 9)

a) Kuruluşu:

Vakıf Yönetim Kurulu şu şekilde oluşur:

– Vakıf Genel Kurulu tarafından seçilecek dokuz (9) asil, üç yedek üyeden oluşur.

– Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşinin kurucu üyeler, halef olarak Genel Kurul üyesi olan ve Genel Kurul üyeliğine alınanlardan olması şarttır.

 – Görev süresi dört yıldır.

– Süresi biten Yönetim Kurulu Üyesi yeniden seçilebilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğunda yedek üye göreve başlar. Yeni üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

– Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir de sayman üye seçer.

BAŞKAN: Vakfı özel ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Birinci derecede imza yetkisine sahiptir. Yönetim Jurulu toplantılarına başkanlık eder.

BAŞKANN YARDIMCISI: Başkanın bulunmadığı zamanlarda vakfı temsile yetkilidir. Birinci derecede imza yetkisine haizdir.

GENEL SEKRETER: Vakfın idari işlerini ve yazışmalarını yönetir. Tüm büroların amiridir. Birinci derecede imza yetkisine haizdir. Yönetim Kurulu toplantılarını ve çalışmalarını düzenler.

SAYMAN: Vakfın muhasebesi ile ilgili işlemlerde yetkili ve sorumludur. Birinci derecede imza yetkisine sahiptir.

b) Görevi:

– Yönetim Kurulu vakfı temsil eder ve vakfın icra organıdır. Genel Kurulu’nun tavsiye kararları doğrultusunda vakfın mali ve idari çalışmalarını yürütür.

– Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü kararı alır ve uygular.

– Her türlü menkul ve gayrımenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetten gayri ayni hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruf yolu ile, yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf eder ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul edip ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapar, para mevcutlarıyla veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle şirketlere katılır, ticari nitelikte işletmeler ve şirketler kurar.

– Vakfın bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurul’ca onaylanan bütçe dahilinde harcamaları yapar.

– Vakfı resmi ve özel merciilerde temsil ve ilzama mezun olacakları, Vakıf namına imzaya yetkili bulunanları ve yetki derecelerini tayin eder. Bu tayin çift imzalı bir yetki olacaktır.

– Vakfın ihtisas kurullarını kurar, bunların çalışma programlarını hazırlar, faaliyetlerini denetler ve değerlendirerek teklifleri görüşüp karara bağlar.

– Bağışta bulunanların kendi adları ile anılacak, burs, yarışma düzenler ve ödüller koyar, kitaplık, sağlık yurdu v.b. tesisler kurar, istek sahibinin ayırdığı kaynağı dileğine uygun yolda kullanılmasını sağlar ve bu konularda sözleşmeler yapar.

– Her yıl sonunda düzenleyeceği hesap raporlarını Denetleme Kurulu’na ve onların raporları ile Genel Kurul’a sunar.

– Vakıf organlarında görev alan üyelerin katılacakları oturum veya harcayacakları mesailerin karşılığı olarak ücret ödenip ödenmemesine ve ne kadar ücret ödeneceğine karar verir.

– Yönetim Kurulu, Vakıf personeli ve yönetimi ile vakfın vereceği burs, kredi ve yarışmalarla ilgili olarak iç tüzü ve yönetmelikler hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar.

c) Çalışması:

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa ve gerektiği hallerde Başkanın veya Yönetim Kurulu üyelerinden en az beşinin daveti ile toplanır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verir.

Alınan kararlar karar defterine geçirilerek toplantıya katılanlarca imzalanır.

Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyenin düşürülmesi Yönetim Kurulu’nca karar verilebilir.

Vakıf Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde, aldığı kararların uygulanmasını sağlamaki çalışmaları düzenlemek üzere vakıf yönetimi bünyesinden veya dışarıdan ücretli bir Vakıf Müdürü atayabilir. Atanan Müdür, Vakıf Genel Kurulu üyesi ise ücret ödenip ödenmeyeceğine Yönetim Kurulu’nca karar verilir.

DENETİM KURULU:

MADDE 10) Denetim Kurulu, Vakfın hesaplarını denetlemek üzere Genel Kurul tarafından kendi üyeleri veya dışarıdan seçeceği 3 asil, 1 yedek üyeden oluşur.

Görev süresi dört yıldır.

Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetim Kurulu vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Raporunu Genel Kurul toplantısındna en az 15 gün önce Vakfı Başkanlığı’na verir. Bu rapor Genel Kurul’un bilgisine sunulur.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFI:

MADDE 11) Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün 37. maddesinde belirtilen yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin %80’ini vakıf amalarına yahsis veya sarf edilir.

Vakfın amaç ve hizmet konularına yönetlik hizmet ve tesislerinde en az %10 kapasite yoksul ve yetenekli kimselere ayrılır.

VAKFIN HESAP DÖNEMİ, FONLAR VE BİLANÇO:

MADDE 12) Vakfın hesap dönemi 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır. Vakıf Bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ya da vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için fonlar ayırabilir, bu fonların tümünü ya da bir bölümünü vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlerde kullanabilir.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

MADDE 13) Vakıf senedi, ihtiyaca göre değiştirilebilir.

Senet değişikliği, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul üyelerinin  2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleştirilip, tescil ve ilan olunur.

HALEF TAYİNİ:

MADDE 14) Vakıf senedinde imzası bulunan Kurucu üyelerin ölümü, iş görmez hale gelmesi veya çekilmeleri halinde “kendilerince tayin edilmiş halefleri” yerlerine Kurucu Genel Kurul üyesi olma hakkı kazanırlar.

Bunun işlerliğini sağlamak için Kurucu Üyeler kapalı bir zarf içerisinde üç isim bildirirler. Vakıf Yönetim Kurulu bildirilen bu üç isimden birisini Kurucu üyenin halefi olarak seçer. Bu yolla seçilen ve sonradan Genel Kurul üyeliğine alınanların da halef tayini hakları vardır.

GENEL KURUL ÜYELİĞİNE ALINMA:

MADDE 15) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesine, maddi ve manevi destekte bulunanlar ile Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenecek miktarda maddi katkıda bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile Vakıf Genel Kurul üyeliğine alınmalarına karar verilebilir.

VAKFIN SONA ERMESİ:

MADDE 16) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde vakfın feshine ve vakıf mallarının hangi kuruluşa devredileceğine Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un 2/3 oyuyla karar verilir.

GEÇİCİ MADDELER:

GEÇİCİ MADDE 1) Vakıf kuruluşunda ilk Kurucular aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 2) Vakfın kuruluş ve tescil işlemlerini yapmaya, vakıf senedini ve senet tadilatlarını noterde imzaya, tescil davası açmaya,  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde işlem yapmaya, vakıf malvarlığını banka hesabına bloke etmeye, bloke hesapları çözmeye hesaptan para çekmeye, vakıf adına gayrimenkul almaya, tapu ve vergi dairelerinde işlem yapmaya vakıf kurucularından Avukat Uğur YETİMOĞLU, Av. Dursun Ali AYDIN, Av. E. Erdal ÜNER birlikte ve ayrı ayrı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 3) Vakfın kuruluş ve tescil işlemleri için vakıf kurucularından Av. Uğur YETİMOĞLU, Av. Dursun Ali AYDIN ve Av. Erdal ÜNER birlikte ve ayrı ayrı işlem yapmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 4) İlk Genel Kurula kadar vakfın geçici Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

 1. Av. Turgut KAZAN
 2. Av. Uğur YETİMOĞLU
 3. Av. Turgut SARICA
 4. Av. Erdal ÜNER
 5. Av. Dursun Ali AYDIN
 6. Av. Oya ARMAN
 7. Av. Fazıl SAĞLAM
 8. Av. Hamdi BARIŞTIRAN
 9. Av. Aydil KURTKAYA

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

 1. Av. Erol ALTINTAŞ
 2. Av. Ali ŞEN
 3. Av. Dursun KIRBAŞ

 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELER

 1. Av. Vasfi KIRGIZ
 2. Av. Ziya Nur ERÜN
 3. Av. Ali Haydar ERDOĞAN

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELER

 1. Av. Serap HALDENBİLEN